ИНФОРМАЦИЯ

Ние във FACEBOOK

Съгласно българското законодателство, процесът по регистрация на фирми по ДДС (ЗДДС) се урежда със Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и правилника за приложението му. Законът за данък върху добавената стойност регламентира данъчното третиране на доставките и вноса подлежащи на облагане с данък върху добавената стойност (ДДС). В рамките на общия европейски пазар внос и износ не съществуват, във връзка с което със закона са регламентирани съответните режими на облагане, отговарящи на свободното движение на стоки между териториите на държави членки на ЕС. В нормативните документи споменати по-горе, се посочва кои фирми подлежат на регистрация по ДДС и кои не, а също така какви са задълженията и процедурите за регистрираните по ДДС. Основавайки се на текстовете в Закона за ДДС и правилника за приложението му, процесът по регистрация на фирми по ДДС може да се раздели на няколко етапа:

 • Проверка за наличие на условията за регистрация на фирма по ДДС
 • Попълване на необходимия пакет с документи
 • Подаване на документите за регистрация на фирма по ДДС пред съответните държавни органи.
 • След приключването на процеса по регистрация, при осъществяване на продажбите на продукти и услуги фирмата начислява ДДС независимо дали издава фактура на регистрирано или нерегистрирано по закона лице. Задължително условие, всички издадени фактури за продажбите, да бъдат описани в дневник на продажбите по ДДС. На почти същата процедура подлежат и всички получени фактури за покупките и направените разходи от вече регистрираната фирма, като се записват в дневник на покупките. От споменатите дневници, се определя определя размерът на данъчния кредит или дължимия ДДС за внасяне в бюджета.

  Всяка фирма има две възможности за регистрация по ДДС (ЗДДС). А това са доброволна регистрация на база чл. 100, ал.1 от ЗДДС или регистрация на база оборот, който трябва да надхвърли 50 000лв. за последните 12 месеца (чл.96, ал.1 от ЗДДС). В случай на оборот над 50 хил. лв., трябва да бъде подадено заявление за регистрация по ЗДДС в 14-дневен срок от датата на достигане на оборота. Заявлението се подава по предварително изготвен образец.


  Предлагаме следните услуги за фирми, регистрирани по ДДС:

 • еднократни консултации по ДДС казуси;
 • абонаменто счетоводно обслужване на фирми регистрирани по ДДС;
 • дерегистрация на фирми по ДДС;
 • съставяне на справка-декларация по ДДС и изчисляване размера на данъчния кредит сумата по ДДС за внасяне към бюджета
 • данъчни консултации по ДДС
 • помощ при оформяне на необходимите документи на кореспонденцията с данъчната администрация
 • своевременно информиране за промените и нововъведенията по ДДС за регистрираните фирми
 • Ние предоставяме коректни услуги както за регистрация на фирми по ДДС, така и регистрация на всякакъв вид дружества. Ако се нуждаете от консултация или помощ за вашето дружество или фирма, компетентния ни екип е насреща.